Het geslacht Lock

 

Lucq, Luc, Luck, Luk, Locq, Lock, Lok, Luijck, van der Luck, van der Luijck.

 

IV.2 Adriaen Adriaensz Lucq

Adriaen Adriaensz Lucq was de laatstgeboren zoon van Adriaen Jansz Lucq en Gooltgen Jorisdr. Hij was nog heel jong toen zijn vader stierf. Men krijgt de indruk, dat hij levenslang een bescheiden bestaan gehad heeft. Slechts zo nu en dan vernemen we iets over hem.
Op 23 februari 1655 compareerden voor schepenen van Naaldwijk de stokoude Gooltge Joris, laatst weduwe van Vranck Cornelissen, en Adriaen Jansen van Lucq haeren soon" (dit moet zijn Adriaen Adriaensz Lucq). Zij verklaarde haar huis in de Koningstraat aan haar zoon verkocht te hebben voor de som van 140 carolus guldens. Deze Adriaen Adriaensz verkreeg van "De Diakenen der Christelijke kercke tot Naeldwijck" op zijn pas gekochte huis een hypotheek van 125 gulden (138). In dit huis heeft hij een rij van jaren gewoond tot hij op zijn oude dag in het oudemannenhuis te Naaldwijk een veilig plekje vond. Zijn huis in de koningstraat kon hij toen missen. Hij verkocht het daarom op 23 mei 1672 aan Willem Pietersen van Verdegael wonende in Santambacht voor het bedrag, dat hij zelf zeventien jaar vroeger er voor betaalde. De koper nam de hypotheek van 125 gulden over. De verkoper ontving 2O carolus guldens in gereeden gelde (139).
Deze Adriaen Adriaensz heeft zijn gehele leven te Naaldwijk doorgebracht. Hij kende het dorp en zijn bewoners door en door. Geen wonder dus, dat hij een paar malen als getuige in netelige zaken geroepen werd. Zo op 22 februari 1662 in een burenruzie tussen Antoni van Houve en Claes Huijgen Arckestein over de afscheiding tussen hun erven. Hij en drie andere dorpsgenoten gaven een bepaalde verklaring af, "Gevende voor reden van wetenschap dat zij lang jaren binnen deze Heerlijckheijt hebben gewoont en tgunt bij haer is verklaart verscheijde reijsen gesien hebben" (140). Nog in hetzelfde jaar, op 19 november 1662, werd hij voor de tweede maal voor het gerecht geroepen, nu om een verklaring af te leggen over een erfeniskwestie. Zijn verklaring bevestigde hij "bij solemneelen eede hem gestaeft ende afgenomen (141).
Adriaen Adriaensz Lucq, gedoopt te Naaldwijk 10 september 1606 en na 23 mei 1672 in het oudemannenhuis te Naaldwijk gestorven, is tweemaal getrouwd geweest, de eerste keer met een zekere Geertje en de tweede keer met Heijltgen Roochus. Waar en wanneer deze huwelijken gesloten werden, is niet bekend.

Een kind uit het eerste huwelijk was:

1

Louwerens Arents Luck, gedoopt op 28 september 1631 te Naaldwijk, als kind van "Aerij Arientsz ende Geertje". Hij vestigde zich later als landbouwer aan de maasdijk, waar hij zijn gehele leven bleef wonen.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1

Anna Lucq, gedoopt te Naaldwijk, 6 september 1637.

2

Adriaen Adriaensz Lucq, gedoopt te Naaldwijk, 5 augustus 1640. Deze trouwde op 25 november 1663 met Ida Daniels van Hamburch. Man en vrouw overleden en werden begraven te Naaldwijk (142). Hun kind was Amson Luck, gedoopt te Naaldwijk, 31 januari 1666. Deze Amson overleed in dienst van de O. I. C. In verband hiermee compareerden op 22 januari 1700 voor schepenen van Naaldwijk een drietal familieleden, die Jan Jaspersz Outhoorn machtigden om voor hen de gelden te ontvangen, die de overleden Aussem Arens Luck nog toekwamen van de kamer Rotterdam (143).

3

Katrijne Luck, gedoopt te Naaldwijk, 14 augustus 1642.

4

Rokus Arens Luck, die zich te Monster vestigde en aldaar in 1716 begraven werd

5

Maritgen Arens Luck, getrouwd met Pieter Jacobs van der Burch.

6

Jan Arens Luck.

Home