Het geslacht Lock

 

Lucq, Luc, Luck, Luk, Locq, Lock, Lok, Luijck, van der Luck, van der Luijck.

 

II.5 Pieter Adriaenz Lucq (Luck, Locq)

Pieter Adriaensz Lucq werd circa 1562 te ’s-Gravenzande geboren (62) als zoon van Adriaen Pietersz Luck. Nauwelijks meerderjarig zag hij zich gedwongen voor het gerecht van ’s-Gravenzande te procederen tegen zijn bloedverwant Jan Dirksz Luck van wie hij teruggave vorderde van "21 pont vlaems 8 st als reste van zijn vaders patrimonie en bruijtstuck" (63). Hij keerde het landbouwersbedrijf van zijn voorouders de rug toe en vestigde zich te ’s-Gravenhage: "Pieter Adriaensz Lucq vleijshouwer out ontrent 52 jaren, inwonende burger van Den Haag (64). Herhaaldelijk zien we hem bij allerlei familieaangelegenheden optreden. Op 9 juni 1588 was hij een der beide borgen voor zijn neef Adriaen Jansz die te Naaldwijk in de ’Coninxstraet" een huis kocht (65). Een jaar of acht later, op 11 september 1596, verkochten hij en zijn schoonzuster Sijtgen Lenertsdr, de weduwe van Willem Adriaensz Luck, een huis te Terheide (66). Als voogd behartigde hij de belangen van Annetgen Jacobs, wier vader Jacob Doesen Lucq, op dat moment weduwnaar van Betgen cors Thonisdr van Dijck, een uitkoop deed tegenover zijn kind (67). Zes jaar daarna, op 13 februari 1609, kwam hij zijn verplichtingen als voogd na toen hij erop toezag, dat de financiële belangen van de kinderen van zijn overleden neef Adriaen Jansz Luck niet geschaad werden toen hun moeder Gooltgen Jorisdr op het punt stond een tweede huwelijk te sluiten (68). Ten slotte zien we hem optreden ten behoeve van weer een ander nichtje en neefje, de kinderen van zijn overleden neef en aangetrouwde nicht Adriaen Doesen Lucq en Haesgen Jacobsdr (69). Bij publieke verkoping kocht hij in maart 1594 vier morgen weiland in de Made te Monster, vroeger eigendom van het klooster St-Elisabeth inden hage, nu aan de hoge overheid vervallen, koopsom 1050 gulden (70). Bij akte van 11 oktober 1597 verkocht hij dit land (71). Pieter Adriaensz Luck stierf circa 1617. Hij liet uit zijn huwelijk met Bettgen Phillipsdr één kind na, zijn zoontje Phillips Pieterss Locq. De aan dit kind toekomende gelden werden onder toezicht van de weesmannen van Monster aan zijn bloedverwanten in handen gegeven (72).

Kind:

 1

Phillips Pieterss Locq

Home